Ga terug

Reactivering Vliegbasis de Peel

Hier vindt u op een chronologische wijze informatie over de reactivering van Vliegbasis de Peel. Daarnaast zijn er enkele documenten beschikbaar gesteld die voor iedereen zijn in te zien. Zodra wij over meer informatie beschikken zullen wij u via deze weg op de hoogte stellen.

Heeft u vragen/opmerkingen rondom de reactivering van de Peel dan kunt u contact opnemen met info@dorpsoverlegmilheeze.nl

Dhr. Fons Verhees is nauw betrokken bij zaken rondom de reactivering van vliegbasis De Peel. Mocht u vragen stellen kunt u altijd  contact met hem opnemen, mail naar fverhees@live.nl.

Februari 2024: Ter informatie zienswijze gemeente tegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Gemert, 7 februari 2024

Geachte heer, mevrouw,
Op 15 december jl. heeft u een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. U heeft uw
plannen nadertoegelicht in een informatiebijeenkomst op 20 december jl. Dit is de eerste stap om
te komen tot een planMERvoor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). U geeft
eenieder de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de NRD en wij maken graag van deze
gelegenheid gebruik.
U licht in de NRD toe dat door de verslechterde veiligheidssituatie de krijgsmacht sneller, vaker en
langer kan worden ingezet en dat het daarom noodzakelijk is de gereedheid en inzetbaarheid te
verhogen, de gevechtskracht gericht te versterken en de wendbaarheid van de organisatie te
verbeteren. Om deze transformatie vorm te kunnen geven zijn extra mensen, middelen en
materieel noodzakelijk, evenals extra ruimte om te trainen en te oefenen. Dit alles heeft geleid tot
de ruimtevraag zoals beschreven in de NRD.
Voor onze gemeente zijn de volgende ontwikkelingen relevant:
. De reactivering van vliegbasis De Peel voor jachtvliegtuigen;
. De mogelijke uitbreiding van het aantal sorties van jachtvliegtuigen op de vliegbases Volkel en
Eindhoven;
. Het aanleggen en in gebruik nemen van een zogenaamde Dirtstrip voortransportvliegtuigen;
De impact van deze plannen voor de kwetsbare Peelregio is enorm. Dertien gemeenten in deze
regio maken zich ernstige zorgen over onder meer de leefbaarheid en gezondheid voor hun
inwoners als deze plannen van Defensie doorgaan. Daarnaast maakt onze gemeente zich ook
ernstige zorgen over het onzekere toekomstperspectief voor onze betrokken melkveehouders
waarvoor reactivering van vliegbasis De Peel enorm grote impact heeft. Daarom zien wij ons
genoodzaakt om een uitgebreide zienswijzen in te dienen op de gepubliceerde NRD.
Deze zienswijzenbrief is in samenwerking van de 13 regiogemeenten rondom vliegbasis De Peel
opgesteld en afgestemd. Ook hebben wij afgestemd met de provincies Limburg en Noord-Brabant,
Novex De Peel, de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de gemeenten Maashorst, Peel en Maas en
Weert, De betrokken GGD’en hebben een belangrijke adviesrol vervuld voor het thema gezondheid
U ontvangt van alle regiogemeenten een afzonderlijke, maar grotendeels eensluidende
zienswijzenbrief aangezien de bestuurlijke accenten kunnen verschillen.
Algemeen
Wij benadrukken dat we de behoefte en noodzaak om de krijgsmacht te versterken en paraat te
hebben voor het bewaken van de nationale en internationale veiligheid begrijpen en steunen. Wel
maken wij ons zorgen over de concentratie van ruimteclaims in onze regio. Zowel vanuit Defensie
als ook vanuit andere ministeries.
Als voorloper op onze zienswijzen willen wij u meegeven dat Zuid-Nederland -en daarmee expliciet
ook het gebied nabij de Peel- door de activiteiten van Defensie nu reeds onevenredig zwaar wordt
belast. Bij de invulling van uw ruimtebehoeften is het belangrijk om te zorgen voor een
evenwichtigere verdeling van Defensieactiviteiten over geheel Nederland.
Zorg voor voldoende diepgang van het MER
Het planMER moet de diepgang hebben die past bij de zwaarte van het te nemen Kabinetsbesluit
over allocatie van onder andere jachtvliegtuigcapaciteit. Het detailniveau dat het NRD voorstelt
vinden wij daarvoor niet geschikt; de voorgestelde aanpak geeft onvoldoende inzicht om een
gedegen integrale afweging te kunnen maken. De in de NRD voorgestelde beoordelingssystematiek

vinden wij onvoldoende transparant. Onduidelijk is hoe wegingen plaatsvinden, welke zwaarte
wordt toegekend aan elk van de beoordelingscriteria en bovenal welke wegingsfactoren hieraan ten
grondslag liggen. We verzoeken u om dit beter en duidelijker te beschrijven en uit te leggen.
De impact van de beoogde uitbreiding van jachtvliegtuigen op de leefomgeving is dermate groot
dat wij niet kunnen voorstellen dat dit gaat passen op 1 alternatieve locatie (naast de vliegbases
Leeuwarden en Volkel). Wij adviseren u daarom tenminste 2 alternatieve locaties als
voorkeursalternatief aan te wijzen. Wij adviseren u andermaal om bij het afwegingsproces voor de
alternatieve locaties het instrument Kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) te gebruiken.
De gehanteerde onderzoeksstrategie en het detailniveau zijn te summier van opzet en een
toelichting op de onderbouwing van keuzes ontbreekt. De criteria uit de Europese MER-richtlijn en
de eerder uitgebrachte adviezen vanuit de Commissie mer moeten leidend zijn in de
onderzoeksstrategie voor de planMER. Dat betekent dat de planMER alle relevante luchtemissies en
alle vormen van overlast en hinder moet beschouwen, waarbij ook de impact op natuurwaarden en
de impact op het gebied van externe veiligheid en gezondheid zijn meegenomen.
Een groot aantal gemeenten en Provincies hebben het Schone Luchtakkoord onderschreven, waarin
een doelstelling wordt neergelegd om op termijn te voldoen aan de WHO adviesnormen. Als
gemeente Gemert-Bakel hebben wij aangegeven te handelen in de geest van het Schone Lucht
Akkoord. Ook de Tweede Kamer heeft op 8 oktober 2021 een motie hierover aangenomen waarin
is opgeroepen om inzichtelijk te maken wat ervoor nodig is om hieraan te gaan voldoen. Wij
verzoeken u om in de PlanMER onderzoek uit te laten voeren naar hoe u als Defensie gaat voldoen
aan deze WHO adviesnormen. Wij missen daarnaast de noodzakelijke diepgang in het onderzoek
naar de gezondheidseffecten van de Defensieplannen. Wij verzoeken u om een nadere uitwerking
te maken aan de hand van de door de GGD’s uitgebrachte adviezen die u aantreft in bijlage 2. In
uw voorstel voor de beoordeling van de gezondheidseffecten missen wij de integrale focus op
gezondheid en gezondheidsbeleving die ook de Commissie mer adviseeft. Er is sprake van
cumulatie van effecten van met name geluid (maar ook fijnstof) door het samenvallen van tal van
activiteiten (reactivering van de vliegbasis met een intensivering van de aanvliegroutes en een
uitbreiding van het bestaande laagvlieggebiêd in de regio, in combinatie met bestaande activiteiten
zoals nabijgelegen nationale en buitenlandse vliegvelden, het Racecircuit en de omliggende
agrarische en industriële bedrijvigheid). Daarnaast dient rekening gehouden te houden met de
specifieke geluidskarakteristieke kenmerken van de F-35 ten opzichte van de F-16. Een brede en
integrale benadering, essentieel om een goede effectanalyse te kunnen maken, ontbreekt in de
NRD. De beoordeling van gezondheidseftecten die u in de NRD voorstelt is beperkt en gericht op
afzonderlijke thema’s, terwijl hier ook cumulatieve aspecten een rol spelen. Een bredere / integrale
beoordeling, waarbij een instrument als de Milieugezondheidsrisicoindicator ingezet wordt, is
noodzakelijk.
Wij missen ook diepgang in de voorgestelde onderzoeksaanpak naar de mogelijke gevolgen voor
de zeer actieve agrarische sector, waaronder de 6 melkveehouderijen in Gemert-Bakel, de
recreatie- en toerismebranche, de natuur (waaronder Nationale Parken en Natura 2000-gebieden)
en de regionaal sterk in ontwikkeling zijnde hippische branche. Wij verzoeken u om per sector in
beeld te brengen wat het effect is op zowel de bedrijfsvoeringsaspecten als het effect op
(dieren)welzijn.
Beschouw alle alternatieven volwaardig
Het is belangrijk om alle gepresenteerde alternatieven volwaardig te onderzoeken. Dat houdt
volgens ons in dat in het planMER proces geen selectie op grond van bedrijfsvoeringstechnische of
politieke redenen mag plaatsvinden, of dat er tijdens het proces alternatieven afvallen vanwege
praktische of politieke redenen.
Stikstofdepositie
Wij zijn van mening dat locatie De Peel -gezien de feitelijke referentiesituatie van de nabijgelegen
Natura 2000 gebieden- niet als een bestaande maar als een nieuwe locatie behoort te worden
beschouwd. Op een afstand van minder dan 1 kilometer ligt het natuurgebied Deurnsche Peel &
Mariapeel (waaronder De Bult). Dit gebied is op basis van de Vogelrichtlijn op 10 juni 1994
aanwezen als Natura 2000 gebied. Omdat voor de locatie niet eerder een natuurtoestemming is
verleend, geldt deze datum als de referentiesituatie. Uit de vaste jurisprudentielijn van de Raad
van State volgt dat intern salderen alleen kan op basis van activiteiten als deze sinds de
referentiesituatie ter plekke gebezigd zijn. Als na 10 juni 1994 vergunde activiteiten zijn
ingetrokken, kan hiermee niet intern worden gesaldeerd.

Deze locatie is sinds 1994 niet meer in gebruik als militaire luchthaven en is in 2012 definitief als
vliegbasis gedeactiveerd en omgedoopt van luchthaven De Peel tot Luitenant-Generaal
Bestkazerne. Het gebruiken van de stikstofemissie van activiteiten van na de referentiedatum als
interne salderingsmaatregel juridisch onzeker. Deze twijfel over de referentiesituatie is ontstaan
omdat Defensie zich baseert op een haalbaarheidsonderzoek van 20 september 2023 waarin naar
onze mening de bestaande rechten vanaf de referentiesituatie juridisch onjuist zijn geÏnterpreteerd
Omdat sprake is van onvoldoende rechten kan de Luitenant-Generaal Bestkazerne niet meetellen
als bestaand alternatief in de planMER-procedure.
Daarom vragen wij u naast het uitvoeren van een gedegen stikstofdepositieonderzoek ook een
onafhankelijke juridische toetsing van de referentiesituatie uit te voeren. Daarbij dient bij deze
juridische toetsing rekening gehouden te worden met alle in de regio gelegen Natura 2000-
gebieden, ongeacht de afstand tot aan de te beoordelen vliegbasis.
Naast de impact van uw plannen op de stikstofdepositie speelt natuurlijk de impact op de bredere
thema’s in relatie tot het verbeteren van de natuurkwaliteiten (zoals biodiversiteit, vernatting/
verdroging, flora en fauna ontwikkeling).
Belangenafweging
Tijdens het planMER proces zal het ministerie van Defensie op enig moment een
voorkeursalternatief kiezen. Het gevaar is daarbij dat het ministerie de integrale belangenafweging,
die wat ons betreft op Kabinetsniveau moet liggen, zelf doet tijdens het planMER proces. Wij
hebben zorgen dat Defensie daarbij de militaire belangen anders weegt ten opzichte van
bijvoorbeeld natuur en leefomgeving dan dat het Kabinet zou doen. Belangenafweging moet ons
inziens plaatsvinden middels een Kabinetsbesluit in het kader van de Nota Ruimte. Het kan zijn dat
daarbij militaire belangen zwaarder wegen dan andere belangen -dat is een politieke keuze- maar
het mag niet al ‘verkapt’ plaatsvinden in het planMER met betrekking tot de NPRD.
De indruk bestaat dat in een voorstadium van deze NRD reeds locaties zijn beschouwd en zijn
afgevallen. Deze indruk wordt versterkt door het feit dat het NRD alleen uitgaat van bestaande
locaties. Wij verzoeken u om aan te geven welke selectie- en wegingscriteria hierbij zijn toegepast
en wat de uiteindelijke resultaten en conclusies zijn geweest van deze beoordeling en beschouwing.
We verwachten hierbij dat bij deze beschouwing ook maatschappelijke-, economische – en
kosteneffecten zijn meegenomen en dat ook hiervan de resultaten nader worden onderbouwd.
De bredere ruimtebehoeften (landelijke en regionale ruimteclaims) zijn in het NRD niet
gedefinieerd
In de NRD wordt door het Ministerie van Defensie alleen de eigen ruimtebehoeften aangegeven.
Daarbij redeneert het Ministerie Defensie vanuit het eigen perspectief zonder een integrale
benadering tussen Defensieontwikkelingen en landelijke, regionale en lokale opgaven, plannen en
projecten mee te nemen.
Een goede onderbouwing van de ruimtebehoefte van Defensie per locatie en per activiteit
ontbreekt. Hierdoor blijft het onduidelijk wat het toekomstperspectief is voor onze inwoners en
ondernemers.
Uw sectorale ruimteclaims kunnen en mogen nadrukkelijk niet los worden gezien van alle andere
ruimteclaims die de rijksoverheid in deze regio in het vooruitzicht heeft; in ons geval gaat het dan
vooral ook om de transitie van het landelijk gebied (waaronder NOVEX De Peel),
woningbouwopgave en energietransitie. Wij noemen hierbij nog specifiek de provinciale
programma’s landelijk gebied (Limburgs Programma Landelijke Gebied en Brabants Programma
Landelijke Gebied). In deze beide programma’s zijn vooral de Europese natuurherstelopgaven voor
Natura 2000 opgenomen (vooral stikstof en hydrologie).
Dat u de huidige geopolitieke situatie aanwendt om nu al een NPRD vast te stellen als uitwerking
van de vigerende NOVI, vinden wij dan ook niet getuigen van een zorgvuldige, toekomstgerichte
en integraal afgewogen visie voor een evenwichtige verdeling van de (nationale) ruimtevragen.
In de NRD wordt niet gekeken naar combinaties van verschillende locaties. Wij stellen voor dat er
wel gekeken wordt naar een vorm van spreiding van het gebruik over verschillende locaties zonder
dat er wordt toegerekend naar de huidige maximale scenario’s. We begrijpen dat er een
ondergrens is van activiteiten in het kader van de bedrijfsvoering, maar dit is niet helder
gemotiveerd en we verzoeken om dit in de planMER nader te motiveren en onderbouwen.
Wij verzoeken u om:
. Een heldere verkenning uit te voeren naar mogelijke nieuwe en bestaande
locaties/zoekgebieden waarbij u transparante selectiecriteria gebruikt, waaronder een
juridische onderbouwing.

Om de integraliteit tussen verschillende opgaven vanuit het Rijk en Regio en lokaal in de
planMER meette nemen. Denk hierbij o.a. aan Novex De Peel, het Ontwikkelperspectief en de
autonome groeibehoeftes van gemeenten, Wij verzoeken u deze te inventariseren op de
thema’s:
o Woningbouwbehoefte;
o Recreatie en toerisme;
o Economie (bedrijfsterreinen &werkgelegenheid);
o Land- en tuinbouw, o.a. (melk)veehouderijen en paardenhouderijen;
o Energietransitie;
o Water;
o Natuur;
o Cultuurhistorie, zoals de oprichting van het GEOPARK Peelrandbreuk waar gewerkt
wordt aan een Unesco status voor dit gebied.
Om de (integrale) afwegingscriteria tussen de verschillende thema’s zoals geluidbelasting,
water, natuur, cultuurhistorie, etc. per locatie transparant en navolgbaar te maken.
Besluitvorming over de locatie is nu voorzien voor de zomer van 2024. Ons verzoek is om de
situatie van de ondernemers en omwonenden hier direct in mee te nemen, met de wetenschap
dat na de locatiekeuze Vredepeel nog een lang traject zou kunnen volgen. Zodat aan de
onzekerheid een einde komt, ondernemers kunnen investeren en omwonenden weten welke
maatregelen getroffen moeten worden om de leefbaarheid te borgen.

Belang van participatie gedurende proces beter invullen
In het Participatieplan beschrijft u de ruimte die u wilt bieden voor formele en informele
participatie. Wij constateren dat de ruimte die u biedt voor informele participatie (met name
bedoeld voor burgers/omwonenden/ondernemers) zich beperkt tot één digitale
informatiebijeenkomst per provincie. Wij wijzen u erop dat deze vorm van informele participatie
slechts kan leiden tot een zeer beperkt aantal reacties vanuit burgers/omwonenden/ondernemers
waarmee u niet voldoet aan het door u beschreven doel van informele participatie. Participatie door
burgers/omwonenden is belangrijk. Om die reden vragen wij u meer ruimte te bieden voor
informele participatie dan alleen één digitale informatiebijeenkomst per provincie.
In de bijlage 1 is een groslijst met een groot aantal inhoudelijke en redactionele opmerkingen
hebben opgenomen die een aanvulling vormen op het bovenstaande. Wij verzoeken u om deze
inhoudelijke en redactionele opmerkingen te beschouwen als integraal onderdeel van onze
zienswijzen en daarop ook inhoudelijk te reageren in uw Nota van Beantwoording.
Wij benadrukken ook nogmaals dat er snel duidelijkheid moet komen voor onze inwoners en
ondernemers, met name de melkveehouderij in de aanvliegroute. Hierover hebben wij op 17
januari 2024 een afzonderlijke brief gestuurd aan de Staatsecretaris van Defensie. Deze brief
hebben we als bijlage 3 toegevoegd bij onze zienswijze. De besluitvorming over de locatiekeuze is
nu voorzien voor de zomer van 2O24 en tot die tijd ontbreekt een helder toekomstperspectief en
wij maken ons zorgen over het door u geschetste tijdspad. Ons verzoek is om de situatie van de
ondernemers en omwonenden hier direct in mee te nemen, met de wetenschap dat na de
locatiekeuze nog een lang traject zou kunnen volgen.

Met vriendelijke groet,

Michiel van Veen
Burgemeester Gemert-Bakel
Giovanni Wouters
Secretaris Gemert-Bakel

Hieronder de link naar de complete zienswijze

https://gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/e36f1bd0-7cb7-4cd6-bbc6-3a47863ebc62?documentId=e43b950e-5eb4-4c95-aa55-5eed22ff7bca

24 januari 2024: Webinar Ruimte voor Defensie

Beste Dorpsgenoten,

Hierbij willen wij u attenderen op de voorgenomen reactivering van vliegbasis “ De Peel “.
Via de volgende link kunt u het webinar van 16 januari j.l. terugzien.

WWW.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie

Wilt u een zienswijze indienen, dan kan dit tot 12 februari.
In de link wordt ook de informatie verstrekt op welke wijze u dit kan doen.

16 januari 2023: Burenmailing

In deze burenmailing leest u het volgende:

  • Personeel van het Air Combat Command bereidt zich weer voor op opereren bij duisternis in week 4, 6, 7 en 9.
  • Vliegbewegingen boven De Peel in week 6.

Personeel van het Air Combat Command bereidt
zich weer voor op opereren bij duisternis

Vanaf 23 januari 2023 bereidt het personeel van het Air Combat Command van de Koninklijke Luchtmacht zich voor op het opereren bij duisternis. In de weken 4, 6, 7 en 9 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.
Nachtzichtapparatuur
Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Daar waar de NVG voor de F-16 nog apart op de helm gemonteerd moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm. De beelden worden in dit geval geprojecteerd op het vizier in de helm. De vlieger kan met de NVG alles in en rondom het vliegtuig zien, maar ook op de grond.
Oefengebied
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant. De vliegers worden tijdens deze vluchten ondersteunt door luchtgevechtsleiders vanaf AOCS Nieuw Milligen.
Informatie
De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over deze en andere vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.

Vliegbewegingen boven De Peel in week 6

Van maandag 6 t/m vrijdag 10 februari wordt er gevlogen boven de Peel. De training staat in het teken van het aanvragen van luchtsteun.

De militairen die luchtsteun aanvragen noemen we ook wel Joint Terminal Air Controllers (JTAC). De JTAC is een gekwalificeerde operator die in staat is om, vanuit een vooruitgeschoven positie, gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en bewapende UAV’s aan te sturen boven het inzetgebied. De JTAC wordt vaak gezien als een missie essentiële functie vanwege het belang van luchtsteun bij hedendaagse Speciale Operaties.

De militairen volgen de opleiding tot Joint Terminal Air Controller bij de School Grond-Lucht Samenwerking.

Er wordt gevlogen met de civiele vliegtuigen L-39 Albatros en SIAI-Marchetti SF.260 en met de Agusta A109 helikopter.

Vliegbewegingen
Maandag 6 feb: middag
Dinsdag 7 feb: ochtend en middag
Woensdag 8 feb: ochtend en middag
Donderdag 9 feb: ochtend en middag
Vrijdag 10 feb: ochtend en begin middag
Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

13 december 2022: Voortgangsrapportage vliegbasis de Peel

Vanuit de gemeente Gemert Bakel hebben wij de volgende informatie ontvangen:

Voortgangsrapportage: 10112022 Voortgangsrapportage vliegbasis De Peel

Eindrapportage over de belevingsvluchten: TOP22-1097 – RAP – v1.0 – Eindrapportage Belevingsvluchten

Rapport mbt de geluidsmetingen F-35 bij de belevingsvluchten: NLR-CR-2022-334

 

12 december 2022: Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten rond De Peel openbaar

Bewoners rond voormalig Vliegbasis De Peel hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van vluchten met het F-35 gevechtsvliegtuig. Dat blijkt uit het rapport van Onderzoeksbureau Invior. Die stelde het document op na een enquête. Die was gehouden onder omwonenden in de omgeving van het militaire terrein na zogenoemde F-35 belevingsvluchten op 18 oktober. Meer dan 5.200 mensen hebben gereageerd. Het onderzoeksrapport is sinds vandaag openbaar. Dat geldt ook voor de resultaten van de geluidmetingen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) (link).

Zorgen waren er volgens het Invior-rapport vooral op het gebied van geluidhinder, het milieu en de gezondheid. De reacties waren verder uiteenlopend: van “wat een kabaal” tot “viel me erg mee. Niet storend.” Rond de 1.700 mensen gaven aan hevige hinder te ondervinden. Ondanks dit lieten veel respondenten weten het in het algemeen wel belangrijk te vinden dat Nederland bijdraagt aan de internationale veiligheid. Een ruime meerderheid deelt de stelling dat Defensie nodig is om Nederland te beschermen.

De vluchten zijn uitgevoerd op verzoek van 13 omliggende gemeenten bij De Peel, onder meer om het geluid van het vliegtuig te ervaren. Dat is ook via meetpunten vastgelegd. Dit is niet nieuw. Het F-35 geluid rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel wordt al langer in kaart gebracht. De gegevens zijn hier te zien.

De op 18 oktober gemeten piekniveaus geven niet het maximum F-35-geluid weer. De geluidmeetnetten Leeuwarden en Volkel registreren op locaties dichter bij de start- en landingsbaan ook geluid tot boven 100 dB, soms zelfs ruim daarboven.

Doelen belevingsonderzoek
Defensie wil met het belevingsonderzoek inzicht krijgen in hoe omwonenden van De Peel de F-35-vliegbewegingen ervaren. Verder wil Defensie weten in welke mate de vluchten mogelijk van invloed zijn op het dagelijks leven.

Beide onderzoeken komen 15 december ter tafel. Dat gebeurt tijdens de vergadering van de Commissie Voorlichting en Milieu (COVM). Hieraan nemen onder andere de gedeputeerde van de Provincie Limburg, een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant bestuurders en inwoners van de omliggende gemeenten deel. Aanwezig zijn verder verschillende functionarissen van Defensie en een natuurorganisatie.

Heropening De Peel
De verslechterende wereldwijde veiligheidssituatie, maakt een sterke krijgsmacht noodzakelijk. Mede daarom komen er ook meer  F-35’s. Vliegers en ondersteunend personeel moeten veel oefenen om inzetbaar te zijn. Door de vele bezuinigingen zijn onder meer de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg gesloten. Defensie kampt daardoor met een gebrek aan ruimte. De resterende vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel kan het ruimtegebrek reduceren.

Stikstof
Voor de eventuele heropening vraagt Defensie nu eerst een vergunning aan volgens de Wet Natuurbescherming. Daarvoor is een doorberekening nodig van het totaal aantal toekomstige activiteiten van Defensie op de Luitenant-generaal Bestkazerne/Vliegbasis De Peel. Zo worden de stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan op Natura 2000-gebieden duidelijk. De effecten van de activiteiten komen terug in de milieueffectrapportage (MER), die ook de gevolgen voor de leefomgeving onderzoekt.

Zie ook
Belevingsonderzoek De Peel

Geluidsmetingen bij belevingsonderzoek

Ontwikkelingen luchthavenbesluit De Peel

Heropening De Peel

Luchthavenbesluiten

28 n0vember 2022: Vliegbewegingen december

In deze burenmailing leest u het volgende:

Vliegbewegingen Pale Strike
Vliegbewegingen Black Maple

Pale Strike

Vanaf maandag 05 t/m donderdag 08 december vliegen er in verschillende blokken (gevechts)vliegtuigen en helikopters rond in de omgeving De Peel. Krijgsmachtpersoneel (ook van andere NAVO-landen) leren bij de School Grond Lucht Samenwerking om samen te werken met vliegtuigen en helikopters. De training in omgeving De Peel staat in het teken van het aanvragen van luchsteun.  

De militairen die luchtsteun aanvragen noemen we ook wel Joint Terminal Air Controllers (JTAC). De JTAC is een gekwalificeerde operator die in staat is om, vanuit een vooruitgeschoven positie, gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en bewapende UAV’s aan te sturen boven het inzetgebied. De JTAC wordt vaak gezien als een missie essentiële functie vanwege het belang van luchtsteun bij hedendaagse Speciale Operaties.

Vliegbewegingen Pale Strike:

Maandag t/m woensdag vroege middag en avond
Donderdag ochtend t/m einde middag

De volgende toestellen kunt u waarnemen:

F-16 gevechtsvliegtuigen (Nederlands en Belgisch)
F-35 gevechtsvliegtuig
Apache gevechtshelikopter|
L-39 Albatros (civiel vliegtuig)

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Black Maple

Op donderdag 08 december vliegen er in verschillende blokken helikopters en een civiel vliegtuig rond in de omgeving De Peel.
Vliegers (militaire piloten) van het Defensie Helikopter Commando worden opgeleid in het leveren van luchtsteun aan grondtroepen.

Vliegbewegingen Black Maple:

Donderdag 8 december in de avond

De volgende toestellen kunt u waarnemen:

Apache gevechtshelikopters
Cougar transporthelikopter
Learjet (civiel vliegtuig)

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

24 oktober 2022: Defensie start een belevingsonderzoek

Defensie start een belevingsonderzoek in de vorm van een online vragenlijst, de link kun je vinden op de website www.gemert-bakel.nl/vliegbasis-de-peel,  onder de knop oktober 2022 – Belevingsvluchten. Ook is het mogelijk om een papieren versie van de vragenlijst aan te vragen. Dat kan op 17 oktober vanaf 15.30 uur. Je kunt hiervoor bellen met onderzoeksbureau Invior telefoonnummer 085 4860100. Begin december worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

17 oktober 2022: Bewegingsvlucht F-35 verplaatst naar 18 oktober

De belevingsvlucht die een F-35 jachtvliegtuig vandaag zou maken in de omgeving van de voormalige Vliegbasis De Peel is verplaatst naar dinsdag 18 oktober. Er wordt vandaag veel regen verwacht die van invloed is op de beleving, geluidmetingen en het zicht voor de vliegers, en daarmee de routes. Hierdoor wordt het doel van de vlucht – de beleving van het geluid van de F-35 onvoldoende bereikt.

Regen
Het geluid van regen op ramen en daken beïnvloedt de beleving van de F-35. Het weer nodigt ook niet uit om de vlucht buiten te beleven, bijvoorbeeld op de markt of in de tuin. De regen veroorzaakt bovendien stoorgeluid op de appratuur waarmee de geluidmetingen worden gedaan. Door het slechte zicht kunnen vandaag niet alle routes worden gevlogen zoals die zijn gepland en gecommuniceerd.

Dinsdag 18 oktober
De weersverwachting voor morgen lijkt op dit moment een stuk beter. Het streven is om de belevingsvluchten morgen alsnog uit te voeren. Deze dag was ook al als reservedag aangewezen. De vluchten zijn dan in principe op dezelfde tijden, dus om 11.30 en 15.30 uur. In de ochtend is er waarschijnlijk nog veel mist, waardoor de eerste vlucht mogelijk later wordt uitgevoerd. In het slechtste geval gaat de eerste vlucht niet door.

Belevingsvlucht
Op verzoek van de omgeving voert een F-35-jachtvliegtuig een belevingsvlucht uit boven de voormalige Vliegbasis De Peel. Mensen die in de buurt wonen of werken kunnen zo het geluid ervaren. Meer informatie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/belevingsvlucht.

15 oktober 2022: Belevingsvluchten F-35 Defensie op maandag 17 oktober

 

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen om jaarlijks drie keer zes weken te vliegen met F-35 jachtvliegtuigen. De informatieavond hierover in het gemeentehuis is druk bezocht. Op 17 oktober zijn er belevingsvluchten gepland. Meer informatie over de aankomst- en vertrekroutes van de belevingsvluchten, het belevingsonderzoek en de link naar de informatie van Defensie kun je vinden op de website van de gemeente www.gemert-bakel.nl/vliegbasis-de-peel.

Belevingsonderzoek
Defensie start een belevingsonderzoek in de vorm van een online vragenlijst, de link kun je vinden op de website www.gemert-bakel.nl/vliegbasis-de-peel,  onder de knop oktober 2022 – Belevingsvluchten. Ook is het mogelijk om een papieren versie van de vragenlijst aan te vragen. Dat kan op 17 oktober vanaf 15.30 uur. Je kunt hiervoor bellen met onderzoeksbureau Invior telefoonnummer 085 4860100. Begin december worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

8 oktober 2022: Belevingsvlucht F-35 Omroep centraal TV

27 september 2022: F-35 maakt belevingsvluchten bij voormalige vliegbasis De Peel op 17 oktober

Op 17 oktober voert een F-35 van de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Door het uitvoeren van deze vluchten krijgen omwonenden van de voormalige vliegbasis een indicatie van het geluid van de vliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving. Er wordt niet daadwerkelijk gestart en geland op het vliegveld omdat dat nog niet mogelijk is. De vliegroutes zullen wel zoveel als mogelijk overeenkomen met de routes zoals die na de voorgenomen heropening van het vliegveld worden gevlogen.

Voor een heropening is een nieuw luchthavenbesluit noodzakelijk. Om tot een luchthavenbesluit te komen is veel overleg nodig tussen Defensie, regionale en lokale overheden, omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn in 2019 en in januari dit jaar verschillende informatieavonden geweest over het voornemen tot heropening van de vliegbasis. Uit dit contact is gebleken dat de wens leeft om, net zoals bij de komst van de F-35 naar vliegbases Leeuwarden en Volkel, door belevingsvluchten het geluid van het toestel te ervaren.

Belevingsvluchten
Op 17 oktober, en mogelijk 18 oktober als reservedag, gaat een F-35 aankomst- en vertrekroutes vliegen. Deze routes zijn in overleg met Defensie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) tot stand gekomen en bootsen zo goed als mogelijk de toekomstige vliegpatronen na. De huidige start- en landingsbaan is verouderd en niet geschikt om veilig op te kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt wel laag over de baan, maar van een daadwerkelijke start- en landing is geen sprake. Daarnaast is het geluid dat het toestel maakt ook afhankelijk van het gewicht en zal er ook een verschil zijn tussen “landen” met een volle tank en daadwerkelijk landen na een trainingsmissie met een lege tank. De locatie, richting en vlieghoogte van het toestel boven de omliggende woonkernen zullen wel representatief zijn. Om de beleving zo realistisch mogelijk te laten zijn, worden omwonenden nadrukkelijk geadviseerd om de vluchten te beleven vanuit hun reguliere woon- en/of werkomgeving en niet naar de vliegbasis te komen.

Metingen en onderzoek
Op verzoek van de omliggende gemeenten voert het NLR ook geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De locaties van de meetpunten zijn in afstemming met omliggende gemeenten bepaald. Het NLR maakt de resultaten openbaar. Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek uit. Dit onafhankelijke onderzoek vindt plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Informatieavonden
Op 3 en 6 oktober vinden informatiebijeenkomsten over deze belevingsvluchten plaats. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de belevingsvluchten, de geluidsmetingen en het belevingsonderzoek. Op 3 oktober organiseert is een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Gemert van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op 6 oktober stelt de gemeente Venray het gemeentehuis open, eveneens tussen 19.00 en 21.00 uur. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond op 6 oktober is ook te volgen met een livestream op internet.

Heropening De Peel
Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld.

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen.

Het is de bedoeling van Defensie dat elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.

Met de heropening van De Peel wil Defensie de huidige vergunde geluidsruimte behouden, maar niet uitbreiden. Tijdens zijn recente bezoek aan De Peel, op vrijdag 16 september 2022, heeft staatssecretaris Van der Maat onderstreept dat Defensie nu als eerste stap een stikstofberekening laat maken, voor een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Daarna volgen andere onderzoeken ter voorbereiding van een luchthavenbesluit, waaronder de Milieueffectrapportage. Tijdens het bezoek zijn goede afspraken gemaakt over nauw overleg tussen de omliggende gemeenten, de twee provincies  en het rijk over de voorbereiding van het luchthavenbesluit.

Meer informatie over het de voorgenomen heropening is te vinden op:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/heropening-de-peel

www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel/

20 september 2022: Training met vliegbeweging op 22 september

Op 22 september wordt er in de ochtend en middag gevlogen met een civiel vliegtuig van de firma Skyline t.b.v. een Stinger MANPAD training in de Peel. De eenheden beoefenen het geschouderd werken met het stinger wapensysteem, het civiele vliegtuig dient als doelaanbod.

Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter
Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.

Klacht indienen
Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformulier gebruiken.

Informatie vooraf
Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen.

22 juli 2022: Peel en Maas bericht

Brief aan staatsecretaris (25 mei 2022)

Dertien gemeenten:

‘Bekijk alternatieven

voor De Peel’

VENRAY | Namens twaalf Limburgse en Brabantse gemeenten laat Venray Defensie-staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief weten nog eens goed naar alternatieven te kijken voor de militaire vliegbasis De Peel. Volgens de dertien heeft het ministerie van Defensie dat onvoldoende onderzocht. Tevens spreken ze hun zorgen uit over de gezondheid en het welzijn van hun inwoners als de F35-toestellen boven de regio gaan vliegen.

 

Door Henk Baltussen

 

De twaalf gemeenten die de brief van Venray onderschrijven zijn Gemert-Bakel, Land van Cuijk, Deurne, Laarbeek, Helmond, Boekel, Geldrop-Mierlo, Someren, Asten, Horst aan de Maas,Bergen en Gennep. Ze laten weten zich zorgen te maken over de leefomgeving rond het vliegveld.

De vliegbewegingen op De Peel komen immers boven op de activiteiten op vliegvelden Volkel (waar 30 juni de eerste F35-toestellen worden gestationeerd), Eindhoven en Weeze. Van der Maat wordt gewezen op het feit dat er niet is gekeken naar alternatieven voor De Peel. ‘Hoe komt u tot een gedegen onderbouwing waarom vliegbasis De Peel de meest geschikte locatie in Nederland is voor het laten opstijgen en landen van gevechtsvliegtuigen?’,is de vraag aan de staatssecretaris.

‘Bij een uitgebreider onderzoek naar alternatieve locaties willen wij betrokken zijn bij het opzetten van de onderzoeksvraag en de daadwerkelijke uitvoering’, meldt de brief.

Gevreesd wordt dat het weer in gebruik nemen van De Peel woningbouw in de regio in de weg zal staan. De vele liegbewegingen zullen zorgen voor een toename van de stikstofuitstoot. ‘Veel bouwprojecten zijn al stil komen te liggen als gevolg van de uitstoot van stikstof op omliggende Natura 2000-gebieden. Om woningbouw te kunnen realiseren is het van belang dat er voldoende stikstofruimte is’, wordt Van der Maat voorgehouden. ‘Is het realistisch te veronderstellen dat

de reactivering van vliegbasis De Peel en een verdere toename van stikstofdepositie een juridische blokkade vormt?’, vragen de dertien gemeenten zich af. Ze willen van Van der Maat op korte termijn duidelijkheid hoe de staatssecretaris wil voorkomen da mogelijke reactivering van vliegbasis De Peel leidt tot een nóg moeizamer uit te voeren woningbouwopgave

leidt.

En wat leefbaarheid betreft:‘Er ligt een relatie tussen fijnstof en gezondheid, die nog niet in beeld is gebracht’, meldt de brief.

‘Bovendien is het belangrijk dat er aandacht komt voor de door inwoners ervaren impact op de gezondheid. Hoe gaat u deze aspecten van gezondheid nader onderzoeken?’

Er bestaan ook zorgen en onzekerheden over de geluidoverlast die De Peel na de reactivering gaat opleveren. ‘In het kader van de voorgenomen reactivering lijkt Defensie uitsluitend aandacht te hebben voor de geluidbelasting in relatie tot starts en

landingen’, schrijven de dertien gemeenten. ‘De geluidstoename voor de regio, die na reactivering zal optreden, wordt niet nader beschouwd of is onderwerp van onderzoek’.

‘Relatie tussen

fijnstof en

gezondheid nog niet

in beeld gebracht’

Tevens vragen de briefschrijvers aandacht voor informatieachterstand: ‘Onze informatiepositie is op dit moment onvoldoende om adequaat en op gelijkwaardig niveau te participeren in dit proces en van daaruit onze inwoners zorgvuldig en tijdig te informeren.

Hoe gaat u ons en onze inwoners tijdig en zorgvuldig informeren?’ Daarbij stellen de opstellers van de brief dat vliegbasis De Peel helemaal niet geschikt is om nieuw leven in te blazen. ‘De vliegbasis is niet gebruiksklaar. Veel is verwijderd of verouderd. Er is geen sprake van een vliegveld dat direct gebruik kan worden’.

Als het aan het ministerie van Defensie ligt, wordt het vliegveld in 2024 heropend. Er zullen per jaar dan 3600 vluchten met

F-35-straaljagers worden uitgevoerd. Die komen naast oefeningen met helikopters en Hercules-transporttoestellen en ook

naast de reguliere oefeningen die er nu al plaatsvinden. Al of niet in combinatie met Volkel.

11 mei 2022: Omgevingsonderzoek heropening De Peel online

Beste buur,

Van 24 november tot 24 december 2021 heeft Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht vanuit de Universiteit van Amsterdam, een onderzoek uitgevoerd onder de omwonenden van De Peel. Deelnemers aan het onderzoek heeft zij geworven via dorpsraden en de omringende gemeenten van De Peel. Ook in de burenmailing van 8 december is er aandacht geweest voor deelname aan het onderzoek.De basis voor het onderzoek van Anne was het onderzoek dat Defensie een jaar daarvoor had laten uitvoeren door Kantar. Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen hoe omwonenden aankijken tegen de mogelijke heropening van de vliegbasis De Peel. En wat hun motivatie is zich hierover wel of niet uit te spreken.

Met de deelname van circa 1.000 omwonenden hebben we een representatief beeld gekregen van hun verwachtingen en van de zorgen en bezwaren die er zijn.Defensie gebruikt de conclusies uit het onderzoek om de  informatieverstrekking en communicatie te optimaliseren, zodat ook deze bijdragen aan een goede relatie met haar omgeving.

Wij willen iedereen die heeft deelgenomen hartelijk bedanken!

Het onderzoeksrapport kunt u vinden op onze website:https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/downloads/rapporten/2022/04/20/omgevingsonderzoek-de-peel

Tot slot

Ook de onderzoeksresultaten laten zien dat het voornemen de basis te heropenen tot zorgen leidt in de omgeving. Dat begrijpen wij en wij hebben daar blijvend aandacht voor. Heeft u opmerkingen of vragen over het onderzoek, of wilt u ons iets laten weten? Maakt u dan gebruik van het contactformulier:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/contact

Met vriendelijke groet,Sectie Communicatie

11 april 2022: Aankondiging vliegbewegingen boven De Peel

Van maandag 11 t/m donderdag 14 april wordt er gevlogen boven de Peel. De training staat in het teken van het aanvragen van luchtsteun. De militairen op de grond leggen met deze oefening een eindexamen af.

De militairen die luchtsteun aanvragen noemen we ook wel Joint Terminal Air Controllers (JTAC). De JTAC is een gekwalificeerde operator die in staat is om, vanuit een vooruitgeschoven positie , gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en bewapende UAV’s aan te sturen boven het inzetgebied. De JTAC wordt vaak gezien als een missie essentiële functie vanwege het belang van luchtsteun bij hedendaagse Speciale Operaties.

De militairen volgen de opleiding tot Joint Terminal Air Controller bij de School Grond-Lucht Samenwerking. In totaal worden er meerdere JTAC’ers gekwalificeerd in week 15 en leggen hiervoor een eindexamen af in een levensecht scenario.

Er wordt gevlogen met F-16, F-35, L-39 Albatros of Apache gevechtshelikopter.

Vliegbewegingen:

Maandag    11 Apr    12.00 – 17.30 uurDinsdag      12 Apr    10.30 – 17.30 uur Woensdag  13 Apr   09.30 – 15.30 uur Donderdag 14 Apr   09.30 – 15.30 uur

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

 

Vertrek luchtverdedigers naar Slowakije ter verdediging van NAVO-grondgebied

De luchtverdedigers van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando op de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Vredepeel vertrekken naar verwachting met het PATRIOT-wapensysteem in week 15 naar Slowakije om zo de bondgenootschappelijke afschrikking te versterken en om het Slowaaks grondgebied en haar inwoners te beschermen tegen eventuele dreigingen vanuit de lucht. Slowakije grenst aan Oekraïne. De PATRIOTS zijn operationeel voor een periode van maximaal 6 maanden.

PATRIOT is een grond-luchtgeleidewapensysteem waarmee vliegtuigen, helikopters en snelle ballistische en kruisraketten zijn uit te schakelen. Dat kan tot op 20 kilometer hoogte en op een afstand van 60 kilometer.

U kunt de luchtverdedigers en de voertuigen met het materieel tegenkomen bij de verplaatsingen over de weg.

9 februari 2022: Aankondiging vliegbewegingen boven De Peel

Het ministerie van Defensie heeft afgelopen week aangekondigd dat er op onderstaande dagen verschillende vliegbewegingen gaan plaats vinden boven De Peel.

Vliegbewegingen CEDA:

  • Maandag 07 Feb      14.00 – 22.00 uur
  • Dinsdag 08 Feb         06.00 – 22.00 uur
  • Woensdag 09 Feb     06.00 – 09.00 uur

Vliegbewegingen Basic Strike:

  • Maandag 07 Feb      14.00 – 16.00 uur
  • Dinsdag 08 Feb         09.00 – 12.00uur en van 13.30 – 15.30 uur
  • Woensdag 09 Feb     09.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur
  • Donderdag 10 Feb     09.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur
  • Vrijdag 11 Feb            09.00 – 12.00 uur

16 januari 2022: Inschrijven online informatieavond De Peel

Beste omwonende van vliegbasis De Peel, beste buur,
Defensie nodigt u van harte uit voor de online inloopavonden die wij organiseren in verband met het voornemen de Militaire luchthaven De Peel te heropenen. De avonden zijn bedoeld als introductie en toelichting op de onlangs verschenen Reactienota en wij nemen u graag mee in een aantal onderwerpen die hiermee verband hebben.
De 2 online informatieavonden vinden plaats op woensdag 19 en op maandag 24 januari aanstaande vanaf 19.00 uur in MS Teams. Wij verwachten beide avonden om 21.30 uur af te sluiten.
Tijdens deze online sessies geeft een aantal experts en medewerkers van Defensie u toelichting op 4 onderwerpen:
– nut, noodzaak en proces van de voorgenomen heropening;
– geluid en F35-operaties;
– milieueffectrapportage (MER);
– natuur.
Beide avonden komen dezelfde onderwerpen aan bod.
Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan circa 20 minuten wordt besteed aan vragen die u mogelijk heeft.
Wij willen u vragen de vragen die u (nu al) heeft zoveel als mogelijk voorafgaand aan de avond bij ons aan te geven via het e-mailadres informatiedepeel@mindef.nl.
Dan kunnen wij de beantwoording hiervan, als dat nodig is, alvast voorbereiden.
Aanmelden
Aanmelden voor de online informatieavonden is niet nodig.
De link waarmee u deelneemt via MS Teams vindt u op de website van Defensie:
Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de beide avonden.
Wij hopen u woensdag 19 januari of maandag 24 januari, online, te mogen verwelkomen!

5 januari 2022: Reactienota

We hebben van Defensie vernomen dat de Reactienota op de zienswijzen klaar is. De reactienota is te downloaden via
Deze zienswijzen en de reactie van Defensie hierop zijn opgenomen in de Reactienota. Hierin staat dus wat Defensie met de voorstellen en suggesties gaat doen en wordt duidelijk welke gevolgen de zienswijzen hebben voor de uitvoering van de milieueffectenrapportage (MER).
Defensie organiseert op 19 en 24 januari 2022 online bijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden om de nota toe te lichten. Vanwege de huidig geldende COVID-richtlijnen kunnen wij deze bijeenkomsten tot onze spijt niet fysiek laten plaatsvinden. Meer informatie over deze bijeenkomsten wordt tijdig bekendgemaakt.
Heeft u zelf een zienswijze ingediend? Dan zou u voor het eind van 2021 de Reactienota opgestuurd hebben gekregen door Defensie.

13 december 2021: Enquête heropening De Peel

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wie u bent als buur, wat uw mening is over de heropening van vliegbasis De Peel en uw motivatie om zich wel of niet uit te spreken over deze kwestie.

U kunt de enquête uiteraard anoniem invullen. Uit eerder onderzoek lijkt er een grote groep omwonenden te zijn die zich niet over uitspreekt over de heropening. Deze silent majority (stille meerderheid) wordt middels dit onderzoek ook getracht te bereiken. Uit een eerder onderzoek van onderzoeksbureau Kantar is gebleken dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat. Dit is tevens de groep die zich hierover het minst lijkt uit te spreken. Voor de Koninklijke Luchtmacht is het waardevol om te achterhalen wat de motivaties van omwonenden zijn om zich wel of niet uit te spreken. In gesprek blijven met de omgeving is enorm belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Deze enquête wordt uitgevoerd door Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, voert namens de Universiteit van Amsterdam dit onderzoek uit onder omwonenden van De Peel.

 

De link naar de enquêtehttps://forms.gle/jbEZLgLtg9RkBLCGA

De link van deze enquête mag gedeeld worden met andere omwonenden van De Peel en kan ingevuld worden tot uiterlijk 24 december 2021. 

15 augustus 2021: Procedure luchthavenbesluit De Peel

Bericht vanuit Defensie over de procedure rondom luchthavenbesluit De Peel.

Link naar het artikel: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/procedure-luchthavenbesluit-de-peel 

2 juli 2021: Burenmail vliegbasis De Peel 02-07-2021

Burenmailing De Peel: Burenmail vliegbasis De Peel 02-07-2021

Artikel: update 2 juli

23 maart 2021: Burenmail vliegbasis De Peel 23-3-2021

Burenmailing De Peel: Update vanuit vliegbasis de Peel op 23 maart 2021.

Artikel: update 23 maart

19 december 2020: Burenmailing De Peel: update 17 december

Burenmailing De Peel: Update vanuit vliegbasis de Peel op 17 december 2020.

Artikel: update 17 December

2 november 2020: Burenmailing De Peel: oefening Purple Windmill

Burenmailing De Peel: oefening Purple Windmill

Artikel: Oefening Purple Windmill

20 september 2020: Burenmailing Vliegbasis de Peel

Ontvangen artikel vanuit Defensie:

Artikel: Burenmailing Vliegbasis de Peel

6 juli 2020: Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

Vandaag gaat de website live waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbasis weten waar LHB-procedures lopen.

Artikel: Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

22 maart 2020: Annuleren Europese Helikopter Oefening Swift Blade 2020

De grootste helikopteroefening van Europa, georganiseerd door Nederland en België in het kader van het Helicopter Exercise Programme van de European Defence Agency (EDA) van 14 april tot en met 30 april is geannuleerd.

Artikel: Annuleren Europese Helikopter Oefening Swift Blade 2020

15 januari 2020: Avondvliegoefeningen Vliegbasis Volkel

Begin 2020 oefenen vliegers van Vliegbasis Volkel  in de avond. Dat gebeurt met F-16’s en met F-35’s. Oefenen bij duisternis is nodig om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden is hiervoor zeer geschikt. Daadwerkelijke inzet van Nederlandse jachtvliegtuigen vindt vaak plaats bij duisternis.

Artikel: Avondvliegoefeningen Vliegbasis Volkel

19 augustus 2019: Zienswijze Vliegbasis De Peel

Via onderstaande link is de zienswijze, opgesteld door het Dorpsoverleg Milheeze, betreffend de reactivering van Vliegbasis de Peel te vinden.

Zienswijze Dorpsoverleg Milheeze

Artikel: Zienswijze Vliegbasis De Peel

12 augustus 2019: Informatieavond reactivering vliegbasis De Peel op 15 augustus

Het Dorpsoverleg Milheeze heeft eerder bekend gemaakt dat er op korte termijn een informatieavond over reactivering van vliegbasis De Peel in Milheeze zou zijn. Alhoewel het kort dag is en ondanks de vakantieperiode is het gelukt om deze zo ruimschoots mogelijk te organiseren vóór de vaststaande sluitingsdatum (uiterlijk 21 augustus) voor het indienen van een zienswijze op de voorgenomen reactivering. Vandaag is bekend gemaakt dat Defensie aanstaande donderdag 15 augustus om 20:00 uur deze informatieavond zal verzorgen. Deze avond wordt gepresenteerd in De Schans, Pastoor Simonisplein 2 in Milheeze. 

Artikel: Informatieavond reactivering vliegbasis De Peel op 15 augustus

2 augustus 2019: Binnenkort informatieavond reactivering vliegbasis de Peel

De afgelopen week is het nieuws rondom de re-activering bij een groot aantal inwoners meer ingedaald en dat heeft geleid tot meerdere opmerkingen en vragen bij het Dorpsoverleg. Uit die signalen blijkt dat men eerder vanwege de kermis en de locatie in Gemert de bijeenkomst niet bezocht heeft en men wel een (aanvullende) informatie avond in Milheeze wil.

Artikel: Binnenkort informatieavond reactivering vliegbasis de Peel

25 juni 2019: Persbericht vliegbasis de Peel

Eerste stappen reactivering vliegbasis De Peel.
Bij Defensie is er meer geld om te oefenen en te trainen, daardoor nemen ook de militaire vliegactiviteiten toe. De internationale veiligheidssituatie onderstreept deze noodzaak. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken is Defensie gestart met de voorbereiding van een luchthavenbesluit, zodat vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik kan worden genomen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeentes en omwonenden.

Artikel: Persbericht Vliegbasis de Peel

Documenten

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?