Ga terug

Reactivering Vliegbasis de Peel

Hier vindt u op een chronologische wijze informatie over de reactivering van Vliegbasis de Peel. Daarnaast zijn er enkele documenten beschikbaar gesteld die voor iedereen zijn in te zien. Zodra wij over meer informatie beschikken zullen wij u via deze weg op de hoogte stellen.

Heeft u vragen/opmerkingen rondom de reactivering van de Peel dan kunt u contact opnemen met info@dorpsoverlegmilheeze.nl

Dhr. Frans Kisters is nauw betrokken bij zaken rondom de reactivering van vliegbasis De Peel. Mocht u vragen stellen kunt u altijd via fkisters.covm@gmail.com contact met hem opnemen.

 

22 juli 2022: Peel en Maas bericht

Brief aan staatsecretaris (25 mei 2022)

Dertien gemeenten:

‘Bekijk alternatieven

voor De Peel’

VENRAY | Namens twaalf Limburgse en Brabantse gemeenten laat Venray Defensie-staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief weten nog eens goed naar alternatieven te kijken voor de militaire vliegbasis De Peel. Volgens de dertien heeft het ministerie van Defensie dat onvoldoende onderzocht. Tevens spreken ze hun zorgen uit over de gezondheid en het welzijn van hun inwoners als de F35-toestellen boven de regio gaan vliegen.

 

Door Henk Baltussen

 

De twaalf gemeenten die de brief van Venray onderschrijven zijn Gemert-Bakel, Land van Cuijk, Deurne, Laarbeek, Helmond, Boekel, Geldrop-Mierlo, Someren, Asten, Horst aan de Maas,Bergen en Gennep. Ze laten weten zich zorgen te maken over de leefomgeving rond het vliegveld.

De vliegbewegingen op De Peel komen immers boven op de activiteiten op vliegvelden Volkel (waar 30 juni de eerste F35-toestellen worden gestationeerd), Eindhoven en Weeze. Van der Maat wordt gewezen op het feit dat er niet is gekeken naar alternatieven voor De Peel. ‘Hoe komt u tot een gedegen onderbouwing waarom vliegbasis De Peel de meest geschikte locatie in Nederland is voor het laten opstijgen en landen van gevechtsvliegtuigen?’,is de vraag aan de staatssecretaris.

‘Bij een uitgebreider onderzoek naar alternatieve locaties willen wij betrokken zijn bij het opzetten van de onderzoeksvraag en de daadwerkelijke uitvoering’, meldt de brief.

Gevreesd wordt dat het weer in gebruik nemen van De Peel woningbouw in de regio in de weg zal staan. De vele liegbewegingen zullen zorgen voor een toename van de stikstofuitstoot. ‘Veel bouwprojecten zijn al stil komen te liggen als gevolg van de uitstoot van stikstof op omliggende Natura 2000-gebieden. Om woningbouw te kunnen realiseren is het van belang dat er voldoende stikstofruimte is’, wordt Van der Maat voorgehouden. ‘Is het realistisch te veronderstellen dat

de reactivering van vliegbasis De Peel en een verdere toename van stikstofdepositie een juridische blokkade vormt?’, vragen de dertien gemeenten zich af. Ze willen van Van der Maat op korte termijn duidelijkheid hoe de staatssecretaris wil voorkomen da mogelijke reactivering van vliegbasis De Peel leidt tot een nóg moeizamer uit te voeren woningbouwopgave

leidt.

En wat leefbaarheid betreft:‘Er ligt een relatie tussen fijnstof en gezondheid, die nog niet in beeld is gebracht’, meldt de brief.

‘Bovendien is het belangrijk dat er aandacht komt voor de door inwoners ervaren impact op de gezondheid. Hoe gaat u deze aspecten van gezondheid nader onderzoeken?’

Er bestaan ook zorgen en onzekerheden over de geluidoverlast die De Peel na de reactivering gaat opleveren. ‘In het kader van de voorgenomen reactivering lijkt Defensie uitsluitend aandacht te hebben voor de geluidbelasting in relatie tot starts en

landingen’, schrijven de dertien gemeenten. ‘De geluidstoename voor de regio, die na reactivering zal optreden, wordt niet nader beschouwd of is onderwerp van onderzoek’.

‘Relatie tussen

fijnstof en

gezondheid nog niet

in beeld gebracht’

Tevens vragen de briefschrijvers aandacht voor informatieachterstand: ‘Onze informatiepositie is op dit moment onvoldoende om adequaat en op gelijkwaardig niveau te participeren in dit proces en van daaruit onze inwoners zorgvuldig en tijdig te informeren.

Hoe gaat u ons en onze inwoners tijdig en zorgvuldig informeren?’ Daarbij stellen de opstellers van de brief dat vliegbasis De Peel helemaal niet geschikt is om nieuw leven in te blazen. ‘De vliegbasis is niet gebruiksklaar. Veel is verwijderd of verouderd. Er is geen sprake van een vliegveld dat direct gebruik kan worden’.

Als het aan het ministerie van Defensie ligt, wordt het vliegveld in 2024 heropend. Er zullen per jaar dan 3600 vluchten met

F-35-straaljagers worden uitgevoerd. Die komen naast oefeningen met helikopters en Hercules-transporttoestellen en ook

naast de reguliere oefeningen die er nu al plaatsvinden. Al of niet in combinatie met Volkel.

11 mei 2022: Omgevingsonderzoek heropening De Peel online

Beste buur,

Van 24 november tot 24 december 2021 heeft Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht vanuit de Universiteit van Amsterdam, een onderzoek uitgevoerd onder de omwonenden van De Peel. Deelnemers aan het onderzoek heeft zij geworven via dorpsraden en de omringende gemeenten van De Peel. Ook in de burenmailing van 8 december is er aandacht geweest voor deelname aan het onderzoek.De basis voor het onderzoek van Anne was het onderzoek dat Defensie een jaar daarvoor had laten uitvoeren door Kantar. Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen hoe omwonenden aankijken tegen de mogelijke heropening van de vliegbasis De Peel. En wat hun motivatie is zich hierover wel of niet uit te spreken.

Met de deelname van circa 1.000 omwonenden hebben we een representatief beeld gekregen van hun verwachtingen en van de zorgen en bezwaren die er zijn.Defensie gebruikt de conclusies uit het onderzoek om de  informatieverstrekking en communicatie te optimaliseren, zodat ook deze bijdragen aan een goede relatie met haar omgeving.

Wij willen iedereen die heeft deelgenomen hartelijk bedanken!

Het onderzoeksrapport kunt u vinden op onze website:https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/downloads/rapporten/2022/04/20/omgevingsonderzoek-de-peel

Tot slot

Ook de onderzoeksresultaten laten zien dat het voornemen de basis te heropenen tot zorgen leidt in de omgeving. Dat begrijpen wij en wij hebben daar blijvend aandacht voor. Heeft u opmerkingen of vragen over het onderzoek, of wilt u ons iets laten weten? Maakt u dan gebruik van het contactformulier:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/contact

Met vriendelijke groet,Sectie Communicatie

11 april 2022: Aankondiging vliegbewegingen boven De Peel

Van maandag 11 t/m donderdag 14 april wordt er gevlogen boven de Peel. De training staat in het teken van het aanvragen van luchtsteun. De militairen op de grond leggen met deze oefening een eindexamen af.

De militairen die luchtsteun aanvragen noemen we ook wel Joint Terminal Air Controllers (JTAC). De JTAC is een gekwalificeerde operator die in staat is om, vanuit een vooruitgeschoven positie , gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en bewapende UAV’s aan te sturen boven het inzetgebied. De JTAC wordt vaak gezien als een missie essentiële functie vanwege het belang van luchtsteun bij hedendaagse Speciale Operaties.

De militairen volgen de opleiding tot Joint Terminal Air Controller bij de School Grond-Lucht Samenwerking. In totaal worden er meerdere JTAC’ers gekwalificeerd in week 15 en leggen hiervoor een eindexamen af in een levensecht scenario.

Er wordt gevlogen met F-16, F-35, L-39 Albatros of Apache gevechtshelikopter.

Vliegbewegingen:

Maandag    11 Apr    12.00 – 17.30 uurDinsdag      12 Apr    10.30 – 17.30 uur Woensdag  13 Apr   09.30 – 15.30 uur Donderdag 14 Apr   09.30 – 15.30 uur

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

 

Vertrek luchtverdedigers naar Slowakije ter verdediging van NAVO-grondgebied

De luchtverdedigers van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando op de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Vredepeel vertrekken naar verwachting met het PATRIOT-wapensysteem in week 15 naar Slowakije om zo de bondgenootschappelijke afschrikking te versterken en om het Slowaaks grondgebied en haar inwoners te beschermen tegen eventuele dreigingen vanuit de lucht. Slowakije grenst aan Oekraïne. De PATRIOTS zijn operationeel voor een periode van maximaal 6 maanden.

PATRIOT is een grond-luchtgeleidewapensysteem waarmee vliegtuigen, helikopters en snelle ballistische en kruisraketten zijn uit te schakelen. Dat kan tot op 20 kilometer hoogte en op een afstand van 60 kilometer.

U kunt de luchtverdedigers en de voertuigen met het materieel tegenkomen bij de verplaatsingen over de weg.

9 februari 2022: Aankondiging vliegbewegingen boven De Peel

Het ministerie van Defensie heeft afgelopen week aangekondigd dat er op onderstaande dagen verschillende vliegbewegingen gaan plaats vinden boven De Peel.

Vliegbewegingen CEDA:

  • Maandag 07 Feb      14.00 – 22.00 uur
  • Dinsdag 08 Feb         06.00 – 22.00 uur
  • Woensdag 09 Feb     06.00 – 09.00 uur

Vliegbewegingen Basic Strike:

  • Maandag 07 Feb      14.00 – 16.00 uur
  • Dinsdag 08 Feb         09.00 – 12.00uur en van 13.30 – 15.30 uur
  • Woensdag 09 Feb     09.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur
  • Donderdag 10 Feb     09.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur
  • Vrijdag 11 Feb            09.00 – 12.00 uur

16 januari 2022: Inschrijven online informatieavond De Peel

Beste omwonende van vliegbasis De Peel, beste buur,
Defensie nodigt u van harte uit voor de online inloopavonden die wij organiseren in verband met het voornemen de Militaire luchthaven De Peel te heropenen. De avonden zijn bedoeld als introductie en toelichting op de onlangs verschenen Reactienota en wij nemen u graag mee in een aantal onderwerpen die hiermee verband hebben.
De 2 online informatieavonden vinden plaats op woensdag 19 en op maandag 24 januari aanstaande vanaf 19.00 uur in MS Teams. Wij verwachten beide avonden om 21.30 uur af te sluiten.
Tijdens deze online sessies geeft een aantal experts en medewerkers van Defensie u toelichting op 4 onderwerpen:
– nut, noodzaak en proces van de voorgenomen heropening;
– geluid en F35-operaties;
– milieueffectrapportage (MER);
– natuur.
Beide avonden komen dezelfde onderwerpen aan bod.
Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan circa 20 minuten wordt besteed aan vragen die u mogelijk heeft.
Wij willen u vragen de vragen die u (nu al) heeft zoveel als mogelijk voorafgaand aan de avond bij ons aan te geven via het e-mailadres informatiedepeel@mindef.nl.
Dan kunnen wij de beantwoording hiervan, als dat nodig is, alvast voorbereiden.
Aanmelden
Aanmelden voor de online informatieavonden is niet nodig.
De link waarmee u deelneemt via MS Teams vindt u op de website van Defensie:
Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de beide avonden.
Wij hopen u woensdag 19 januari of maandag 24 januari, online, te mogen verwelkomen!

5 januari 2022: Reactienota

We hebben van Defensie vernomen dat de Reactienota op de zienswijzen klaar is. De reactienota is te downloaden via
Deze zienswijzen en de reactie van Defensie hierop zijn opgenomen in de Reactienota. Hierin staat dus wat Defensie met de voorstellen en suggesties gaat doen en wordt duidelijk welke gevolgen de zienswijzen hebben voor de uitvoering van de milieueffectenrapportage (MER).
Defensie organiseert op 19 en 24 januari 2022 online bijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden om de nota toe te lichten. Vanwege de huidig geldende COVID-richtlijnen kunnen wij deze bijeenkomsten tot onze spijt niet fysiek laten plaatsvinden. Meer informatie over deze bijeenkomsten wordt tijdig bekendgemaakt.
Heeft u zelf een zienswijze ingediend? Dan zou u voor het eind van 2021 de Reactienota opgestuurd hebben gekregen door Defensie.

13 december 2021: Enquête heropening De Peel

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wie u bent als buur, wat uw mening is over de heropening van vliegbasis De Peel en uw motivatie om zich wel of niet uit te spreken over deze kwestie.

U kunt de enquête uiteraard anoniem invullen. Uit eerder onderzoek lijkt er een grote groep omwonenden te zijn die zich niet over uitspreekt over de heropening. Deze silent majority (stille meerderheid) wordt middels dit onderzoek ook getracht te bereiken. Uit een eerder onderzoek van onderzoeksbureau Kantar is gebleken dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat. Dit is tevens de groep die zich hierover het minst lijkt uit te spreken. Voor de Koninklijke Luchtmacht is het waardevol om te achterhalen wat de motivaties van omwonenden zijn om zich wel of niet uit te spreken. In gesprek blijven met de omgeving is enorm belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Deze enquête wordt uitgevoerd door Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, voert namens de Universiteit van Amsterdam dit onderzoek uit onder omwonenden van De Peel.

 

De link naar de enquêtehttps://forms.gle/jbEZLgLtg9RkBLCGA

De link van deze enquête mag gedeeld worden met andere omwonenden van De Peel en kan ingevuld worden tot uiterlijk 24 december 2021. 

15 augustus 2021: Procedure luchthavenbesluit De Peel

Bericht vanuit Defensie over de procedure rondom luchthavenbesluit De Peel.

Link naar het artikel: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/procedure-luchthavenbesluit-de-peel 

2 juli 2021: Burenmail vliegbasis De Peel 02-07-2021

Burenmailing De Peel: Burenmail vliegbasis De Peel 02-07-2021

Artikel: update 2 juli

23 maart 2021: Burenmail vliegbasis De Peel 23-3-2021

Burenmailing De Peel: Update vanuit vliegbasis de Peel op 23 maart 2021.

Artikel: update 23 maart

19 december 2020: Burenmailing De Peel: update 17 december

Burenmailing De Peel: Update vanuit vliegbasis de Peel op 17 december 2020.

Artikel: update 17 December

2 november 2020: Burenmailing De Peel: oefening Purple Windmill

Burenmailing De Peel: oefening Purple Windmill

Artikel: Oefening Purple Windmill

20 september 2020: Burenmailing Vliegbasis de Peel

Ontvangen artikel vanuit Defensie:

Artikel: Burenmailing Vliegbasis de Peel

6 juli 2020: Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

Vandaag gaat de website live waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbasis weten waar LHB-procedures lopen.

Artikel: Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

22 maart 2020: Annuleren Europese Helikopter Oefening Swift Blade 2020

De grootste helikopteroefening van Europa, georganiseerd door Nederland en België in het kader van het Helicopter Exercise Programme van de European Defence Agency (EDA) van 14 april tot en met 30 april is geannuleerd.

Artikel: Annuleren Europese Helikopter Oefening Swift Blade 2020

15 januari 2020: Avondvliegoefeningen Vliegbasis Volkel

Begin 2020 oefenen vliegers van Vliegbasis Volkel  in de avond. Dat gebeurt met F-16’s en met F-35’s. Oefenen bij duisternis is nodig om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden is hiervoor zeer geschikt. Daadwerkelijke inzet van Nederlandse jachtvliegtuigen vindt vaak plaats bij duisternis.

Artikel: Avondvliegoefeningen Vliegbasis Volkel

19 augustus 2019: Zienswijze Vliegbasis De Peel

Via onderstaande link is de zienswijze, opgesteld door het Dorpsoverleg Milheeze, betreffend de reactivering van Vliegbasis de Peel te vinden.

Zienswijze Dorpsoverleg Milheeze

Artikel: Zienswijze Vliegbasis De Peel

12 augustus 2019: Informatieavond reactivering vliegbasis De Peel op 15 augustus

Het Dorpsoverleg Milheeze heeft eerder bekend gemaakt dat er op korte termijn een informatieavond over reactivering van vliegbasis De Peel in Milheeze zou zijn. Alhoewel het kort dag is en ondanks de vakantieperiode is het gelukt om deze zo ruimschoots mogelijk te organiseren vóór de vaststaande sluitingsdatum (uiterlijk 21 augustus) voor het indienen van een zienswijze op de voorgenomen reactivering. Vandaag is bekend gemaakt dat Defensie aanstaande donderdag 15 augustus om 20:00 uur deze informatieavond zal verzorgen. Deze avond wordt gepresenteerd in De Schans, Pastoor Simonisplein 2 in Milheeze. 

Artikel: Informatieavond reactivering vliegbasis De Peel op 15 augustus

2 augustus 2019: Binnenkort informatieavond reactivering vliegbasis de Peel

De afgelopen week is het nieuws rondom de re-activering bij een groot aantal inwoners meer ingedaald en dat heeft geleid tot meerdere opmerkingen en vragen bij het Dorpsoverleg. Uit die signalen blijkt dat men eerder vanwege de kermis en de locatie in Gemert de bijeenkomst niet bezocht heeft en men wel een (aanvullende) informatie avond in Milheeze wil.

Artikel: Binnenkort informatieavond reactivering vliegbasis de Peel

25 juni 2019: Persbericht vliegbasis de Peel

Eerste stappen reactivering vliegbasis De Peel.
Bij Defensie is er meer geld om te oefenen en te trainen, daardoor nemen ook de militaire vliegactiviteiten toe. De internationale veiligheidssituatie onderstreept deze noodzaak. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken is Defensie gestart met de voorbereiding van een luchthavenbesluit, zodat vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik kan worden genomen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeentes en omwonenden.

Artikel: Persbericht Vliegbasis de Peel

Documenten

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?