Ga terug

Centrum Plan Milheeze

Hier vindt u op een chronologische wijze informatie over het centrumplan van Milheeze. Heeft u vragen/opmerkingen rondom het centrum plan van Milheeze dan kunt u contact opnemen met centrumplan@dorpsoverlegmilheeze.nl

4 maart 2023: Update

De besluitvormende raad die gepland was in december is verschoven naar 1 februari 2024.
Die datum ligt bijna een maand achter ons. Een maand waarin de resultaten van het besluit door de gemeenteraad besproken zijn en vooral een maand waarin de zure afdronk boventoon voerde.

De Dorpspartij, CDA en VVD hebben een amendement ingediend op het raadsvoorstel (de visie Centrum Plan Milheeze). Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een voorliggend besluit. Het voorliggende besluit was het raadsvoorstel. Een visie is een voorstelling van hoe de toekomst eruit kan komen zien. Bij een visie is er ruimte om met elkaar in gesprek te blijven over de concrete plannen en uitvoering. De inhoud van het amendement ging over:
‱ De huizen aan de Zonnehoek te verwijderen en vervangende nieuwbouw te plaatsen op de wadi (nu in gebruik als speelveld) achter de school. Partijen waren van mening dat dit ‘speelveld’ moest blijven om dat het nieuwe speelveld onvoldoende veiligheid zou kunnen garanderen.
Jammer genoeg kan, door deze wijziging. De uitbreiding van de Schans, en dan met name het verplaatsen van de kinderopvang naar de achterzijde van de Schans niet doorgaan omdat er dan simpelweg geen ruimte is. Ook het realiseren van een tweede ingang voor de school kan dan niet plaatsvinden.
‱ Het Centrum Plan zou niet voldoen aan de groennorm. En Milheeze zou behoefte hebben aan een ‘parkachtige’ omgeving. Daarom beschrijft het amendement dat er geen grondgebonden woningen achter de supermarkt geplaatst worden zodat daar groen aanwezig blijft (een deel van de pastorietuin)
Het niet voldoen aan de groennorm is meetbaar. De parkachtige omgeving is al aanwezig in het centrum. De tuin van de Berken kan met recht parkachtig genoemd worden en wordt ook als zodanig benut. Helaas is dat feit niet door de genoemde partijen meegenomen in hun voorstel.
Door het aanleggen van een ‘parkje’ of handhaven van een deel van de pastorietuin verdwijnt de mogelijkheid om een verkeers-of autoluwe of zelfs vrije straat aan te leggen. Die straat is mede opgenomen in het oorspronkelijke plan om veiligheid voor kinderen meer te borgen.
Jammer genoeg is ook niet gesproken over het aanleggen van groen elders in het centrum zodat de groennorm wel behaald wordt.
‱ De supermarkt een stukje naar voren plaatsen zou een eenvoudige oplossing zijn.
Het dorpshart met een levendig plein komt daarmee in het gedrang. Daar is ook geen rekening mee gehouden door genoemde partijen.
‱ De geraamde kosten waren te hoog. Dat is correct, maar zoals aangegeven was het doel van de besluitvormende raad een besluit te nemen over de visie Centrum Plan Milheeze waarna de concrete uitwerking zou volgen qua fasering, bekostiging etc. De gemeenteraad had ook de keuze voor investeren in Milheeze kunnen maken. Dat is helaas de afgelopen jaren ook al niet gebeurd.

Samengevat hebben de indieners van het amendement zich onvoldoende, of zelfs niet, gerealiseerd, dat zij daarmee de samenhang het gehele plan volledig onderuithalen.

Bij de stemming door de gemeenteraad hebben de Dorspartij, CDA en VVD voor gestemd voor het amendement. De andere partijen stemden tegen het amendement en dus voor de visie Centrum Plan Milheeze die DOOR en VOOR de inwoners van Milheeze is gemaakt. Een participatieproces waar je U tegen zegt. Waar veel energie en vrije tijd door inwoners van Milheeze in zat gedurende 4 jaar. En dat wordt door 3 partijen niet als voldoende dragend gezien om met vertrouwen JA te stemmen voor een leefbaar dorp met een warm dorpshart. De partijen hebben gemeend dat het plan met hun wijzigingen beter zou zijn dan het plan wat door inwoners is bedacht en waarvan inwoners aangeven dat ze dat plan omarmen.

Als bestuur van het Dorpsoverleg zijn we zwaar teleurgesteld over dit besluit. Gelukkig horen en lezen we vanuit vele inwoners dezelfde teleurstelling. Milheeze voelt zich niet serieus genomen kan de korte samenvatting zijn van het genomen besluit.

Het vervolg:
Op 27 februari jl. heeft een gesprek met de verantwoordelijk wethouders (Wethouder Coppens en Steeghs) met alle betrokken partijen plaatsgevonden. De uitkomst van dit overleg is dat onderzocht wordt op welke wijze het Centrum Plan wel gerealiseerd kan worden. De wethouders met de ambtelijke organisatie een voorstel gaan doen naar de betrokken partijen (MFA de Schans, Goed Wonen, supermarkt eigenaar en het Dorpsoverleg). Dat voorstel wordt binnen een maand teruggekoppeld en met de partijen besproken.

Daarna volgt weer een update.

27 oktober 2023: Update

Graag informeren we u over de genomen stappen na februari 2023.

Uit de beeldvormende bijeenkomst met een afvaardiging van de gemeenteraad in maart 2023 zijn een aantal vragen ontstaan die door het project team verder zijn onderzocht. De vragen hadden betrekking op de parkeerdruk, de mogelijkheden m.b.t. herbestemming van de kerk, de stand van zaken supermarkt ontwikkeling en veiligheid.

In de periode maart tot en met augustus hebben nog een aantal onderzoeken plaatsgevonden die bijdroegen aan de antwoorden op de vragen die bij raadsleden speelden.

De parkeerdruk is naast de reguliere berekening nader bekeken met behulp van een uitgebreid parkeer onderzoek uitgevoerd. Daarbij is ook ter plekke naar de huidige parkeer druk op verschillende tijdstippen gekeken. De ingetekende parkeerplekken zijn voldoende voor het gebied. Het blijken er zelfs nog wat meer te zijn dan noodzakelijk volgens de parkeernormen uit het onderzoek.

Veiligheid; met name de zorgen om de veiligheid van kinderen in het verkeer staat hier centraal. Door de ingang van de school aan de achterzijde van de nieuwe Schans te situeren en door de aanleg van een autoluwe straat in het gebied, kunnen kinderen vanuit de Oostkant van Milheeze het gebied veiliger per fiets bereiken. Het Kerkeind kan voor een deel vermeden worden.

Goed wonen heeft een onderzoek uitgevoerd m.b.t. mogelijkheden voor herbestemming van de kerk. Daarbij is rekening gehouden met de rijksmonumentale status van het pand. Hieruit zijn overeenkomst gekomen die ook in de presentatie avond in september 2022 zijn opgehaald. De maatschappelijke-of woonfunctie van het pand kunnen toekomstige opties zijn voor herbestemming.

De oprichting van een nieuwe supermarkt wordt door de supermarkt eigenaar onderzocht met een supermarkt formule. Samen met Goed Wonen is er een verklaring ondertekend waarbij de intentie om een supermarkt te realiseren uitgangspunt is.

In september 2023 heeft nogmaals een beeldvormende raad plaatsgevonden waar bovenstaande is toegelicht. Ook de financiële component van het masterplan is onder de aandacht gebracht. Dit onderdeel is niet in mijn met de reservering die eerder gedaan is in de gemeentelijke begroting en vraagt om verklaring en, waar mogelijk, om slimme oplossingen

Vervolgstappen in het proces:

In oktober wordt een raadsvoorstel aangeboden. Dit wordt daarna in de verschillende commissies behandeld. In december 2023 volgt een besluitvormende raad over het Masterplan Centrum Plan Milheeze

13 februari 2023:

Beeldvormende bijeenkomst Centrum Plan gemeente Gemert Bakel

Op 1 februari vond de eerste beeldvormende bijeenkomst plaats in het gemeentehuis in Gemert. In de link vind u de uitleg over deze bijeenkomst. https://www.gemert-bakel.nl/vanaf-1-februari-nieuwe-vergadering-raads-en-commissieleden-beeldvormende-avond

Door het Dorpsoverleg Milheeze en de projectleider van de gemeente is een toelichting gegeven over het proces met betrekking tot het Centrum Plan Milheeze.

Er was een uur beschikbaar om de presentatie te verzorgen en vragen vanuit de gemeenteraadsleden te beantwoorden.

Het eerste deel van de presentatie werd door Lianne Lenssen uitgevoerd en behandelde de manier waarop inwoners van Milheeze actief betrokken zijn geworden bij het tot stand komen van het ontwerp wat er nu ligt. De participatie heeft in Milheeze op diverse wijze vorm gekregen. Van de start met de initiatiefgroep, de enquĂȘte die door ruim 600 inwoners is ingevuld, de livestream presentatie waarin kijkers konden stemmen en hun visie konden geven op de ontwerp scenario’s, het vormen van de klankbordgroep met een 7 tal bijeenkomsten (klankbordgroep was de samenstelling initiatiefgroep aangevuld met direct omwonenden), de druk bezochte inloopavond, tot de extra bijeenkomsten voor de inwoners van de Griensvenstraat en Pastoor Boeijenstraat en voor ouders van Kindcentrum de Kastanjelaar.

Het tweede deel van de presentatie werd verzorgd door Roel Velstra (projectleider gemeente) die een toelichting gaf op de fasering en resultaten tot heden van het plan.

Met de input van genoemde bijeenkomsten is het ontwerpteam stapsgewijs dichter tot het uiteindelijke ontwerp gekomen wat naar de volgende fase in het proces gebracht wordt. Het betreft geen detail ontwerp, maar een schets van de inrichting van het gebied.

De volgende fase is de besluitvormingsfase waarin het masterplan (MFA de Schans, en het hernieuwde centrum met de supermarkt en wonen als 3-luik) wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De planning daarvan is in het tweede kwartaal van 2023.

Mocht u een impressie willen krijgen van het ontwerp wat wordt voorgelegd, dan is die deels te zien in de Schans waar presentatie borden zijn opgehangen die de verschillende thema’s uit het plan toelichten.

30 september 2022:

Drukbezochte avond Centrum Plan Milheeze

Op vrijdag 23 september 2022 vond de presentatie van de visie schets Centrum Plan Milheeze plaats in de Schans. Het was een zeer drukbezochte avond. Het is prettig om te ervaren dat het thema zo leeft in Milheeze.

Er vonden 2 identieke presentatiesessies plaats. Die bestonden uit een visuele presentatie door de landschapsarchitect die een duidelijke toelichting gaf op de wijzigingen in het plan ten opzichte van de huidige situatie over de openbare ruimte met o.a. de thema’s groen, parkeren, inrichting en mogelijke functies van de ruimte, veiligheid en verkeer.

Daarna nam de architect het stokje over en zij gaf een toelichting over de denkrichting m.b.t. de ontwerp ideeën voor de woningen en de wijze waarop de supermarkt een plek kan krijgen in het geheel.

In de presentatie werd nog een keer stilgestaan bij de enquĂȘte van 2021 waarin bewoners van Milheeze hun wensen hebben aangegeven en op welke wijze die wensen terugkomen in de schets.

Na deze presentatie was er gelegenheid voor bezoekers om in zaal 2 van de Schans panelen te bezichtigen die de 7 thema’s verbeelden en waarop ideeĂ«n nog verder uitgewerkt of toegelicht zijn. Er was ook ruimte voor vragen en om suggesties te delen en op te schrijven.

Het paneel ‘evenementen’ gaf een indruk van de nieuwe beschikbare ruimte qua oppervlakte in de schets. Daarnaast werd hier een toelichting gegeven over de werkgroep die zich bezighoudt om een evenemententerrein te creĂ«ren wat samen met de ruimte in het centrumplan voor meerdere evenementen geschikt is.

Het paneel ‘wonen’ gaf de concrete plek aan van de woningen die in het plan terug te zien zijn. Daarnaast geeft de legenda weer om wat voor soort woningen het gaat. Bij dit paneel stond ook het paneel ‘suggesties voor de kerk’ waar bezoekers ideeĂ«n voor de toekomstige bestemming van de kerk konden noteren.

Het paneel ‘MFA’ geeft een indruk van de toekomstige Schans en welke leidende principes gehanteerd worden voor het verdere ontwerp.

Bij het paneel ‘Supermarkt’ was gelegenheid om de ligging en de oppervlakte ervan te zien. Daarnaast heeft de architect hier een indruk geschetst van hoe de supermarkt op een prettige wijze in het plan op kan gaan en bijdraagt aan een dorpse kern.

Bij het paneel ‘Verkeer’ werd de verkeersroute verder uitgelegd. Hier was ook duidelijk te zien hoe de laad en los bewegingen voor de supermarkt qua route in de schets zijn opgenomen.

Het paneel ‘Groen en openbaar gebied’ is met 3D beelden zichtbaar gemaakt hoe groen terugkomt in het plan. Waar parkeerplekken zijn opgenomen en hoe de elementen er vanuit meerde oogpunten uit kunnen zien.

Bij de 2 panelen ‘Stedenbouwkundig en architectuur’ zijn voorbeelden opgenomen hoe de architect dat toekomstige ontwerpen van de bouwkundige onderdelen bij kunnen dragen aan een dorps karakter.

De panelen zijn te bezichtigen in de Schans. Ze hangen in de gang die grenst aan de ontmoetingsruimte en de zalen. Bezichtigen daarvan kan als de Schans open is.

De suggesties en vragen die schriftelijk zijn meegegeven door de bezoekers worden momenteel geïnventariseerd en daarop gaat het ontwerpteam en de gemeente kijken of en op wélke wijze deze nader worden toegelicht of opnieuw bezien moeten worden in de plannen. Met de klankbordgroep wordt dit ook opgenomen.

23 september 2022: Presentatie visie schets Centrum Plan Milheeze

Vrijdag 23 september is er gelegenheid om de presentatie van de visie schets Centrum Plan Milheeze bij te wonen.
De presentatie vindt plaats in de Schans in Milheeze tussen 18:00 en 20:00 uur.

U kunt om 18:00 uur of om 19:00 uur aansluiten bij een presentatie van de schets. Aansluitend is er ruimte om vragen te stellen bij de verschillende thema tafels die zijn opgesteld in de Schans. De thema tafels bevatten informatie over de onderliggende uitgangspunten van de visie schets.

Aanmelden is niet nodig.

We hopen u te ontmoeten op 23 september a.s.

4 mei 2022: Bijeenkomst Klankbordgroep Centrumplan Milheeze  

In maart en april hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden met de klankbordgroep Centrumplan Milheeze. 

De opdracht van de klankbordgroep is adviserend te zijn naar de planontwikkelaars en architecten die zijn aangetrokken door de gemeente om te komen tot een masterplan voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk en passend centrum in Milheeze. 

 

Tijdens de bijeenkomst in maart stond het ambitiedocument centraal. Het ambitiedocument bevat het programma van eisen wat een samenvoeging is van de eisen uit de haalbaarheidsstudie (juni 2021) en de eisen van de gemeente (vakspecialisten, beleid en wetgeving). De klankbordgroep heeft een toevoeging gedaan van thema’s die volgens hen belangrijk zijn om rekening mee te houden. Die zijn vervolgens opgenomen in het ambitie document. Een belangrijk thema was behoud en plaats voor ‘groen’ in het centrum. 

 

Dat was dan ook het thema wat in de bijeenkomst van april centraal stond. De (landschap)architecten presenteerden een schetsontwerp met ook weer andere elementen van bebouwing. In deze schets waren adviezen vanuit de klankbordgroep weer wat meer duidelijk. We komen elke keer een stap dichterbij een ontwerp voor een nieuw centrum.
 

Tijdens de openbare vergadering van het Dorpsoverleg op 9 mei wordt een presentatie gegeven over de stand van zaken van het Masterplan, het betrekken en ophalen van ideeën bij dorpsbewoners en de planning. 

 

Graag tot dan. 

6 maart 2022: Artikel Gemerts nieuwsblad

17 februari 2022: UPDATE het Centrum Plan Milheeze

Veel inwoners hebben het artikel in het Eindhovens Dagblad gelezen over de plannen voor het centrum in Milheeze.

Het artikel beschrijft o.a. heel concrete woningbouw-en supermarkt plannen in de pastorietuin. U kunt zich voorstellen dat menigeen en met name de klankbordgroep leden van het Centrum Plan Milheeze onaangenaam verrast waren. Mede omdat zij vanaf het najaar 2021 betrokken zijn als adviesorgaan voor de toekomstige plannen voor het centrum.

Er is direct contact gelegd met de gemeente en de klankbordgroep is uitgenodigd voor een spoedbijeenkomst door wethouder mw. van Zeeland. Ook de directeur (dhr. H. Vedder) van Goed Wonen was aanwezig als ook de projectleider CPM vanuit de gemeente (W. Berkers).

In die bijeenkomst is toegelicht door de wethouder en de directeur van Goed Wonen dat de informatie die gegeven is door hen beiden aan de journalist niet bedoeld is geweest om te spreken van definitieve plannen en invulling van het plan. Beide bestuurders geven aan dat zij de samenwerking met Milheezer bevolking in dit project juist erg prettig en voortvarend vinden verlopen.

Er is tijdens de bijeenkomst over en weer goed met elkaar gesproken met als resultaat dat de lucht geklaard was aan het einde van de bijeenkomst. Binnenkort wordt een persbericht geplaatst door de gemeente en Goed Wonen waarin zij nogmaals uitleg geven over de ontstane situatie.
Dat bericht wordt hier ook gedeeld.

 

Op 10 maart a.s. is er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep met de uitvoerend architect en planbureau. Tijdens die bijeenkomst wordt het programma van eisen wat op dit moment binnen de gemeente wordt geschreven, nader toegelicht en in schetsen gevisualiseerd.

Het programma van eisen is niet nieuw voor ons. Deels is dat ontstaan in 2021 tijdens de eerste fase van het project. De input voor het programma van eisen komt uit de enquĂȘte van december 2020 en is nader uitgewerkt in de haalbaarheidsstudie van juni 2021. Die input met de input van de gemeente vormt het uiteindelijke programma van eisen.

20 Mei 2021: Reacties Informatieavond Centrumplan Milheeze 19 mei 2021

Gedurende de online informatieavond zijn reacties opgevraagd van het online aanwezige publiek. Per onderzoeksmodel kon het publiek een korte reactie geven op de onderstaande drie vragen:

 1. Hoe zou u dit plan in het kort omschrijven?
 2. Wat is volgens u het sterkste onderdeel van dit model?
 3. Wat is volgens u het zwakste onderdeel van dit model?

Tot slot kon men per model aangeven in hoeverre het plan past binnen het nieuwe centrum.

Reacties

Deze reacties zijn verzameld en middels onderstaande link te downloaden.

19 Mei 2021: Livestream Centrumplan Milheeze

Gebruik de onderstaande link om de Livestream rondom het Centrumplan Milheeze terug te kijken.

De livestream was woensdag 19 mei geopend om 19:15 en de avond startte om 19:30.

14 Mei 2021: Video onderzoeksmodellen Centrumplan Milheeze

Zie hieronder de video met de onderzoeksmodellen ter voorbereiding van de livestream op woensdag 19 mei 2021 19:30. U kunt uw reactie digitaal achter laten door een mail naar centrumplan@dorpsoverlegmilheeze.nl te sturen. Een reactie achter laten kan t/m zondag 16 mei 12:00.

VIDEO LINK:

De link naar de livestream wordt in de loop van volgende week beschikbaar gesteld.

Gehele artikel: Video onderzoeksmodellen Centrumplan Milheeze – Dorpsoverleg Milheeze

08 Mei 2021: Flyer meedenken Centrumplan Milheeze

Download Flyer: Flyer

Gehele artikel: Flyer meedenken Centrumplan Milheeze

03 Mei 2021: DENK en DOE mee over het Centrumplan Milheeze

Gaan we SAMEN het centrum van Milheeze veranderen?

De inbreng van inwoners van Milheeze is daarbij erg belangrijk. Helaas is het vanwege de RIVM-maatregelen niet mogelijk dat in een live bijeenkomst te doen.

We hebben een mooi alternatief.

We nodigen alle inwoners van Milheeze van harte uit om deel te nemen aan de livestream op woensdag 19 mei a.s. vanaf 19.30 uur waarin we u meenemen in het proces. Wat is er gebeurd, waar staan we nu en wat is het vervolg?  De bijeenkomst heeft een informatief karakter waarbij ruimte is voor uw suggesties.

Vooraf aan de livestream kunt u meedenken.

Vanaf vrijdagmiddag 14 mei 13:00 uur tot en met zondagmiddag 16 mei 12:00 uur staat op de website van het Dorpsoverleg Milheeze een link om een indruk te krijgen van mogelijke denkrichtingen voor de haalbaarheidsstudie. Het zijn geen blauwdrukken of schetsplannen maar beschrijvingen voor de haalbaarheidsstudie.

De haalbaarheidsstudie staat vanaf vrijdagmiddag 14 mei online. Wij stellen uw mening erg op prijs. We nodigen u dan ook uit om uw indrukken en suggesties van de gepresenteerde haalbaarheidsstudie kenbaar te maken op het hiervoor beschikbaar komende mailadres.

Aan de hand van deze denkrichtingen nemen wij u op woensdag 19 mei mee in een livestream, waarbij we onder andere aandacht besteden aan uw reacties.

Drone beelden van het huidige centrum van Milheeze:

Gehele artikel: DENK en DOE mee over het Centrumplan Milheeze

20 april 2021: Update voorbereidingen haalbaarheidsplan Centrum Plan Milheeze

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om u op woensdag 19 mei verder te informeren over het haalbaarheidsplan van het Centrum Plan Milheeze. Dan zal een toelichting worden gegeven en heb je het weekend daarvoor van 14 tot 16 mei de gelegenheid suggesties en ideeën in te sturen.

Helaas zal dat i.v.m. de corona maatregelen op digitale wijze gaan gebeuren. Hoe we dat gaan doen en op welke manier we elkaar gaan bereiken laten we zo snel mogelijk weten.

Gehele artikel: Update voorbereidingen haalbaarheidsplan Centrum Plan Milheeze

30 maart 2021: Artikel ED.nl ‘Meningen gepeild van honderden Milhezenaren: ‘Gebied rond kerk moet levendiger’

MILHEEZE – Het gebied rondom de kerk van Milheeze kan wel een oppepper gebruiken. Het is er nu saai. Er gebeurt te weinig, vinden veel mensen in het dorp. Dit blijkt uit de enquĂȘte over het centrum van Milheeze, die in december vorig jaar kon worden ingevuld. 639 bewoners maakten daar gebruik van.

Check het gehele artikel op het ED: Meningen gepeild van honderden Milhezenaren

13 maart 2021: Voorstellen leden initiatiefgroep Centrum Plan Milheeze

Via deze weg wil de commissie Centrum Plan Milheeze zich graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit direct belanghebbenden bij de ontwikkelplannen, mede onderzoekers en inwoners van Milheeze.

 • Ton van Buel, eigenaar Dagwinkel en afvaardiging voor de ontwikkelplannen supermarkt;
 • Jos Willems, afgevaardigde bestuur De Schans;
 • Harrie Smits, afgevaardigde C.K. Groep commissie rond de kerk;
 • Wim Verheggen, afgevaardigde Stichting Beheer Brede School Milheeze;
 • Joan van Kessel, afgevaardigde Ondernemersvereniging Milheeze;
 • Rens Crooijmans, afgevaardigde inwoners Milheeze;
 • Geert-Jan Munsters, afgevaardigde inwoners Milheeze;
 • Joris Wismans, vastgoedmanager Goed Wonen Gemert;
 • Lianne Lenssen, afgevaardigde bestuur Dorpsoverleg Milheeze;
 • Tom Peters, afgevaardigde bestuur GAOS;
 • De commissie wordt ondersteund vanuit de gemeente door Wout Berkers.

Gehele artikel: Voorstellen leden initiatiefgroep Centrum Plan Milheeze

28 februari 2021: Publicatie resultaten EnquĂȘte Centrum Plan Milheeze

De resultaten van de enquĂȘte over het Centrum Plan Milheeze zijn verwerkt en zijn bij deze gepubliceerd. De resultaten zijn hier te te downloaden: Resultaten enquete centrumplan Milheeze.  Het gehele artikel met achtergrond info over de publicatie in hier te vinden: Publicatie Resultaten EnquĂȘte Centrum Plan Milheeze

7 februari 2021: Publicatie resultaten EnquĂȘte Centrum Plan Milheeze eind februari

De enquĂȘteresultaten m.b.t. uw ideeĂ«n over het Centrum Plan Milheeze zijn samengevat in een presentatie. We gaan deze, zoals eerder aangekondigd, met u delen.

We streven er met de initiatiefgroep Centrum Plan Milheeze naar om deze informatie eind deze maand te publiceren op de website van het Dorpsoverleg.

Gehele artikel: Publicatie resultaten EnquĂȘte Centrum Plan Milheeze eind februari

11 januari 2021: Centrum Plan Milheeze enquĂȘte update

De enquĂȘte voor het Centrum Plan Milheeze is gesloten.

Het blijkt dat er erg veel deelnemers hun mening hebben gegeven over mogelijke veranderingen in ons dorp…

Gehele artikel: Centrum Plan Milheeze enquĂȘte update

22 december 2020: EnquĂȘte Centrum Plan Milheeze

Zoals u onlangs heeft kunnen vernomen vinden wij uw mening erg belangrijk. Woont u in Milheeze of bent u betrokken bij Milheeze dan zijn wij benieuwd naar uw standpunten met betrekking tot het centrum. U kunt uw mening kenbaar maken door het invullen van een enquĂȘte.

In deze enquĂȘte wordt verwezen naar het centrum plan van Milheeze. Op de onderstaande afbeelding is te zien om welk gebied in het centrum van Milheeze het hier gaat.

Het invullen van de enquĂȘte neemt 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Het is mogelijk om de enquĂȘte in te vullen tot uiterlijk zaterdag 9 januari 2021.

Klik hier voor de enquĂȘte.

Gehele artikel: EnquĂȘte Centrum plan Milheeze

7 december 2020: Aankondiging: EnquĂȘte Centrum plan Milheeze

Zoals je hoogstwaarschijnlijk hebt vernomen spelen er grote maar ook spannende plannen rondom het centrum van Milheeze. Daarom willen wij jullie hierin zo veel mogelijk betrekken. Binnenkort zal er een enquĂȘte online komen waarbij wij naar jullie mening vragen.

Gehele artikel: Aankondiging: EnquĂȘte Centrum plan Milheeze

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?