Publicatie Resultaten Enquête Centrum Plan Milheeze

Beste inwoners,

Zoals aangekondigd ontvangt u van ons dit keer uitgebreidere informatie over de stand van zaken m.b.t. het Centrum Plan Milheeze. Daarvoor nemen we u mee in het proces.

Van het verleden tot de huidige stand van zaken. Tevens lichten we toe wat het doel van een haalbaarheidsonderzoek is en welke plek de enquête inneemt in dat onderzoek.

Een aantal initiatiefnemers uit het dorp Milheeze heeft de handschoen opgepakt om de leefbaarheid in het dorpscentrum te behouden en verbeteren. In de Initiatiefgroep Centrumplan Milheeze zijn vertegenwoordigd: het Dorpsoverleg Milheeze, de ondernemersvereniging, het bestuur van gemeenschapshuis De Schans, afvaardiging van onderhoud gebouwen RK Kerk Milheeze, bestuur Kindcentrum, de eigenaar van supermarkt De Dagwinkel en een afvaardiging vanuit stichting Goed Wonen. Zij worden ondersteund door een aantal actieve inwoners die ook vakinhoudelijke kennis inbrengen.

De gemeente neemt deel aan deze projectgroep als adviseur en eigenaar van het maatschappelijke vastgoed. Het projectgebied betreft het gebied rondom het Pastoor Simonisplein en de Sint Willibrorduskerk en pastorietuin.

Door de gemeente is budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Het haalbaarheidsonderzoek moet inzichtelijk maken of de beoogde centrumplannen financieel uitvoerbaar en ruimtelijk voorstelbaar zijn. Het resultaat is een rapportage met advies over de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de centrumontwikkeling in Milheeze.

In overleg met de gemeente wordt bepaald wat de afbakening van het haalbaarheidsonderzoek is en wat de resultaten inzichtelijk moeten maken. De initiatiefgroep neemt de uitwerking hiervan op zich. Voor de afbakening geeft de initiatiefgroep een advies m.b.t. zaken waarvan zij voorstellen dat die meegenomen zouden moeten worden in het haalbaarheidsonderzoek.
Daarvoor heeft de enquête Centrum Plan Milheeze input gegeven. De resultaten van de enquête geven een beeld over het draagvlak voor het onderzoek naar een Centrum Plan voor Milheeze, uw ideeën, mening en welke andere perspectieven er nog zijn.

In het uiteindelijke haalbaarheidsonderzoek worden de resultaten van de enquête dan ook gebruikt als onderbouwing en/of toelichting.

De komende maanden blijven we u meenemen in het verdere verloop van het proces waarbij we diverse manieren gebruiken om u te informeren, uw mening te vragen of met elkaar van gedachten te wisselen.

Hartelijke groet,

Initiatiefgroep Centrum Plan Milheeze

U kunt de resultaten hier downloaden: Resultaten enquete centrumplan Milheeze.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?